- TESTBOY

:
8(495)617-05-94
8(985)075-77-18
8(926)539-96-13
8(926)444-56-56
6170594@mail.ru


TESTBOYTV216N DigitalMiniatureCurrentClamp10718.23 .
TESTBOYTV218 DigitalMiniatureCurrentClamp7565.99 .
TESTBOY3000 DigitalmultimetermitvoltagesensorandLED-torch7464.61 .
TESTBOYTV333 ()6345.40 .
TESTBOYPocket - High performance multimeter with big lc-display4334.47 .
TESTBOY2200 DigitalMultimeter4500.86 .
TESTBOY312 ()36216.18 .
TESTBOY313 ()5254.15 .
TESTBOYTV416A Adapter16ACEE-Schuko2766.81 .
TESTAVITSchuki2 SocketOutletTesterwithadjustableFITriggering5803.35 .
TESTBOYTV416 RotatingFieldTesterfor16ACEE-Systems5007.82 .
TESTBOY28 network wining tester18745.69 .
TESTBOYTV322 Infrared-Laser-Thermometer5102.06 .
TESTAVITSchuki1A ()4342.92 .
TESTBOY26 DielectricstrengthCableTracer9563.27 .
TESTBOYTV328 ()8966.62 .
TESTBOYlight100 Contact-freeVoltageTester110upto1000VAC1249.19 .
TESTBOY111 Contact-freeVoltageTester110upto1000VAC1559.21 .
TESTBOYCarTester VoltageTesterforAutomobileElectronics1242.69 .
TESTBOY130 Contact-freeMagnetFieldDetector1611.21 .
TESTBOY74 . ThicknessTester4474.21 .
TESTBOYTV465 Appliance Tester56847.35 .
TESTAVITSchuki1 SocketOutletTesterwithFITriggering30mA2540.21 .
TESTAVITSchuki3 SocketOutletTester(DirectlyShowing)1234.20 .
TESTBOYTV410N RotatingFieldDetector4056.30 .
TESTBOYTV455 InstallationTester(DINVDE0100 to 0600)98509.42 .
TESTAVITSchuki3A ()1611.21 .
TESTBOYTV430N DigitalInsulationTester19404.08 .
TESTBOY113 12 Contact-freevoltagetester12upto1000VAC1611.21 .
TESTBOY20plus Contact-freeVoltageTester110upto1000VAC2074.62 .
TESTBOY11 Contact-freeVoltageTester110upto1000VAC1418.17 .
TESTBOY40Plus Two-PoleVoltageTester1537.11 .
TESTBOY110 Contact-free Voltage Tester 12 up to 1000 V AC1505.27 .
TESTBOY72 . ThicknessTester23342.74 .
TESTBOYTV432A Adapter32ACEE-Schuko2994.29 .
TESTAVITSchuki2K SocketOutletTesterwithadjustableFITriggering6654.78 .
TESTBOYTV432 RotatingFieldTesterfor32ACEE-Systems5445.88 .
TESTBOYLight500 Robustandshock-resistantLEDlamp4223.34 .
TESTBOYTV325 Infrared-Laser-ThermometerwithLEDtorchlamp8163.94 .
TESTBOYTV440N DigitalResistanceTester21413.06 .
TESTBOY55 DigitalBrake fluid Tester(DOT3.4).54780.34 .
TESTBOY114 12 Contact-freevoltagetester12-1000VAC1646.96 .
TESTBOY15 Contact-freeVoltageTester110upto1000VAC1436.37 .
TESTBOY10 Contact-freeVoltageTester110upto1000VAC1296.64 .
TESTBOY75 ThicknessTesterformetallicmaterials39112.33 .
TESTBOYTV470 ApplianceTester(DINVDE0701,0702,0751)86705.13 .
TESTBOY70 . ThicknessTester41101.15 .
-
TESTBOYTV600 ()12309.29 .
TESTBOYTP-K05 , TP-K05 ()7112.99 .
TESTBOYTP-K03 , TP-K03 ()4982.47 .
TESTBOYTP-K02 TP-K02 ()3500.60 .
TESTBOYTP-K06 , TP-K06 ()7020.05 .
TESTBOYTP-K04 , TP-K04 ()4982.47 .
TESTBOYProfiIIILCD ()8931.12 .
TESTBOYProfiIIILED ()5244.40 .